GENERATOR HOSTELS VILLKOR

Dessa villkor (villkor) anger grunderna på vilka Generator (enligt definitionen nedan) tillhandahåller boende och andra produkter och tjänster på sitt vandrarhem till kunder (enligt definitionen nedan) och gäster (enligt definitionen nedan). Genom att göra en bokning (enligt definitionen nedan) samtycker kunden till att uppfylla dessa villkor.

1 Tolkning

1.1 I dessa villkor har följande uttryck följande betydelser (om inte annat följer av sammanhanget):

”Ankomstdatum” avser det datum då kundens vistelse på vandrarhemmet ska påbörjas, i enlighet med bokningsuppgifterna.

”Bokning” avser kundens bokning av boende och andra produkter och tjänster som specificeras i bokningen som godkänns av Generator.

”Bokningsuppgifter” avser uppgifterna i bokningen, inklusive antalet gäster, antalet rum som behövs, längden på gästernas vistelse på vandrarhemmet och andra produkter och/eller tjänster som ingår i bokningen.

”Avgifter” avser de avgifter som betalas av kunden i samband med bokningen.

”Avtal” avser avtalet mellan kunden och Generator avseende bokningen.

”Kund” avser personen som gör bokningen.

”Generator” avser Generator Hostels Limited (organisationsnummer 03192617, England och Wales) eller annat sådant företag inom samma koncern som Generator som driver vandrarhemmet.

”Gäster” avser kunden och eventuella tredje parter som de bjuder in till vandrarhemmet i samband med bokningen.

”Vandrarhem” avser det vandrarhem som ägs eller drivs av Generator och vars adress anges i bokningen.

2 Bokningar

2.1 Kunder kan göra bokningsförfrågningar via Generators webbplats eller genom att kontakta Generators personal på vandrarhemmet.

2.2 När kunderna gör bokningsförfrågningar måste de tillhandahålla identifierande information, inklusive men inte begränsat till sitt namn, sin adress, sitt telefonnummer och sin e-postadress.

2.3 Ingen bokningsförfrågan ska anses bekräftad om inte och förrän Generator bekräftar sitt godkännande av den och tillhandahåller en bokningsreferens, varvid avtalet kommer till stånd.

2.4 I enlighet med paragraf 4 ska Generator göra sitt bästa för att tillgodose kundens önskemål att ändra bokningsuppgifterna, men begäran om ändring av datum eller vistelsens längd eller tillägg av produkter och/eller tjänster är avhängigt tillgången på rum och att kunden betalar för sådan längre vistelse och/eller produkter och/eller tjänster till Generators standardpriser vid den aktuella tidpunkten.

2.5 När bokningar görs av sängplatser i ett delat rum försöker Generator placera personer i samma bokning i samma rum, men detta kan inte garanteras.

3 Avgifter och betalning

3.1 Avgifterna är de som anges i offerten från Generator till kunden vid kundens bokningsförfrågan.

3.2 Om inte annat godkänts av Generator täcker avgifterna endast tillhandahållandet av boende på vandrarhemmet och kunden kan komma att ådra sig ytterligare avgifter, inklusive, utan begränsning, avgifter för måltider, rumsservice och tillgång till trådlöst internet (”ytterligare avgifter”).

3.3 Kunderna informeras om beloppet för de ytterligare avgifterna innan de uppstår.

3.4 Bokningar förutsätter att kunden: betalar de fulla avgiftsbeloppen på förhand eller, efter Generators gottfinnande, betalar en boknings- och/eller depositionsavgift, tillhandahåller giltiga betal- eller kreditkortsuppgifter med vilka betalning av eller slutbetalning av avgifterna (alltefter omständigheterna) och betalning för eventuella ytterligare avgifter kan erläggas vid incheckningen eller bokningen.

3.5 Om det fulla beloppet inte betalas vid bokningen måste det utestående beloppet betalas av kunden direkt vid incheckningen på vandrarhemmet. Eventuella ytterligare avgifter måste antingen betalas när de uppstår eller, efter Generators gottfinnande, när kunden checkar ut från vandrarhemmet.

3.6 Generator accepterar följande betalningsmedel

3.6.1 Kredit- och betalkort
Amsterdam, Berlin Prenzlauer Berg, Berlin Mitte, Köpenhamn, Hamburg, London, Paris och Venedig:

  • American Express, Diners Club, Visa och Mastercard.
  • Barcelona och Dublin:
  • Diners Club, Visa och Mastercard

Stockholm:

Visa och Mastercard kredit- och betalkort accepteras i Stockholm

3.6.2 Kontanter eller kredit- eller betalkort om kunden betalar personligen på vandrarhemmet.

3.7 Observera att alla bokningar som görs för vistelser om 10 eller fler dagar på vårt vandrarhem i Paris omfattas av en depositionsavgift om 10 % av bokningspriset. Detta gäller båda betalningsmetoderna (första betalningsmetoden: ”betala nu”, ”Bästa priset”: inte återbetalningsbart, andra betalningsmetoden: ”betala senare”, ”Flexibelt pris”: kostnadsfri avbokning”) och depositionsavgiften är icke-återbetalningsbar.

4 Avbokningar

4.1 Enligt paragraf 4.2 har kunden rätt att avboka bokningen utan kostnad om Generator informeras om avbokningen minst 24 timmar före klockan 14 (lokal tid) på ankomstdagen, varvid Generator återbetalar kunden alla belopp som kunden betalat på förhand, förutom boknings- eller avbokningsavgiften eller -kostnaden.

4.2 Om kunden har erhållit ett rabatterat pris med villkoret att bokningen då inte kan avbokas och att kunden har informerats om detta villkor, får bokningen inte avbokas och avgifterna som gäller för den bokningen ska då betalas i sin helhet.

4.3 Om kunden underlåter att i tillräckligt god tid avboka bokningen enligt paragraf 4.1 eller underlåter att infinna sig på vandrarhemmet anses bokningen vara avbokad och kunden måste därmed betala vandrarhemmet ett belopp motsvarande de avgifter som är tillämpliga för den första övernattningen på vandrarhemmet.

4.4 Generator har rätt att när som helst avboka en bokning om vandrarhemmet blir otillgängligt på grund av omständigheter utanför Generators kontroll, varvid Generator tillhandahåller kunden full återbetalning av alla betalda avgifter och bokningsavgifter.

4.5 Generator har rätt att när som helst avboka bokningen om betalningsuppgifterna som tillhandahållits av kunden enligt paragraf 3.4.2 är ogiltiga och kunden underlåter att tillhandahålla alternativa, giltiga uppgifter.

5 Incheckning och utcheckning

5.1 Vandrarhemmets incheckningstid är klockan 14:00. Incheckning före klockan 14:00 kan möjliggöras efter överenskommelse med Generator, under förutsättning att hela utbudet av tjänster och inrättningar på vandrarhemmet inte är tillgängligt förrän vid ordinarie incheckningstid.

5.2 Vandrarhemmets utcheckningstid är klockan 10:00. Senare utcheckningstid kan möjliggöras enligt överenskommelse i mån av tillgång och omfattas av en tilläggsavgift. (I avsaknad av sådan överenskommelse kan underlåtenhet att checka ut klockan 10:00 leda till att kunden debiteras för ytterligare en övernattning till tillämpligt ordinarie pris).

6 Regler för vandrarhemmet

6.1 Giltig fotoidentifikation i form av körkort eller pass krävs vid incheckningen.

6.2 Kunderna är skyldiga att uppföra sig och säkerställa att deras gäster uppför sig på ett rimligt och ansvarsfullt sätt på vandrarhemmet och får inte bete sig på något sätt som kan störa andra gäster. Underlåtenhet att följa detta krav kan leda till att gästerna blir ombedda att lämna vandrarhemmet, varvid alla avgifter och ytterligare avgifter omgående ska betalas av gästen.

6.3 Rökning är inte tillåten inne på vandrarhemmet och enbart i angivna rökområden.

6.4 Kunden ansvarar för eventuella förluster och skador som orsakas på vandrarhemmet av gäster eller gästers besökare. Gästen kan bli ansvarig för Generators skäliga kostnad att reparera, rengöra eller byta ut egendom tillhörande Generator som skadats, nedsmutsats eller förlorats av en gäst.

6.5 Inga djur är tillåtna på vandrarhemmet med undantag för ledarhundar. Generator accepterar inte bokningar som görs av personer under 16 år. Personer under 18 år kan inte bo i delade rum, men kan bo i privata rum vid åtföljande av en vuxen över 18 år. Om du är mellan 16 och 18 år och vill bo i ett privat rum behöver du skriftligt tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare. I Paris kan personer under 18 år kan inte bo i delade rum, men kan bo i privata rum vid åtföljande av en vuxen över 18 år. Underlåtenhet att följa denna regel resulterar i automatisk avbokning utan återbetalning.

7 Mat och dryck

7.1 Om inget annat godkänts av Generator innefattar avgifterna inte någon mat eller dryck.

7.2 Kunder och deras gäster får endast konsumera mat och dryck som köpts från Generator på vandrarhemmet. Ingen mat som köpts externt får konsumeras inne på Generator.

8 Funktionshindrade gäster

8.1 Generator följer alla lagar som reglerar behandling av och bestämmelser för funktionshindrade gäster.

8.2 Kunder med särskilda krav i samband med funktionshinder bör informera vandrarhemmets ledning före ankomstdatum.

9 Generators ansvar

9.1 Ingenting i dessa villkor syftar till att begränsa eller utesluta Generators ansvar för (a) dödsfall eller personskador som orsakats av Generators, dess personals, underleverantörers eller ombuds försumlighet (b) bedrägeri eller bedrägligt vilseledande eller (c) andra angelägenheter för vilka det skulle vara olagligt för Generator att begränsa eller utesluta sitt ansvar.

9.2 Om Generator bryter mot dessa villkor och är försumligt ansvarar Generator för förlust eller skada som kunden lidit i den utsträckning det är en förutsebar följd av dess försumlighet, men ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebara om de var en uppenbar följd av Generators brott mot dessa villkor eller om de övervägdes av Generator och kunden när de ingick avtalet.

9.3 Kunden är införstådd med att Generator enbart tillhandahåller kunden sina inrättningar, produkter och tjänster för privat bruk och inte har något ansvar gentemot kunden för någon utebliven vinst, förlust av affärsaktivitet, avbrott i affärsverksamhet eller uteblivna affärsmöjligheter.

10. Personuppgifter

10.1 Generators behandling av kunddata följer PUL, personuppgiftslagen (1998:204).

10.2 Kunden godkänner härmed Generators insamling av kundens personuppgifter, såsom namn, efternamn, e-postadress, personnummer, kundnummer, adress, kontaktinformation och uppgifter om bankkonto- och IP-nummer.

10.3 Personuppgifterna används av Generator för genomförande av avtalet, för marknadsföring, som ett underlag för statistik och för Generators produktutveckling. Generator har rätt att dela dina personuppgifter med sina affärspartner för reklam- och marknadsföringsändamål.

10.4 Personuppgifterna kan komma att analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av Generators marknadsföring, så kallad profilering.

10.5 Som kund hos Generator samtycker du till att få marknadsföringsinformation via post, telefon eller e-post och textmeddelanden, samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen (2008:486). Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till samtliga kontor inom Generator-koncernen.

10.6 Personuppgifter lämnas endast ut till svenska myndigheter när det krävs enligt lag eller myndighetsföreskrifter.

11 Allmänt

11.1 Kundens konsumenträttigheter enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd påverkas inte av dessa villkor.

11.2 Generator har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en annan organisation, men informerar alltid kunden om detta är aktuellt och detta påverkar inte kundens rättigheter enligt avtalet.

11.3 Generator har inget ansvar gentemot kunden för underlåtenhet att genomföra eller försening av fullgörandet av sina skyldigheter där sådan underlåtenhet eller försening beror på en händelse utanför Generators kontroll (inklusive och utan begränsning extrema väderförhållanden, stridsåtgärder eller naturkatastrofer). Om en sådan händelse hindrar Generator från att fullfölja bokningen har endera parten rätt att säga upp avtalet.

11.4 Generator kan från tid till annan och utan förvarning komma att ändra dessa villkor. Men versionen av dessa villkor som gäller vid bokningstillfället är alltjämt tillämpligt på avtalet. Kunder rekommenderas att kontrollera Generators webbplats för den senaste versionen av dessa villkor innan de gör en bokning.

11.5 Generator uppfyller sina skyldigheter enligt den brittiska dataskyddslagen från 1998 (”lagen”) avseende dataskydd. I förhållande till kunder och gäster behandlar Generator personuppgifter (enligt definitionen i lagen) enbart i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med avtalet. Generator lämnar inte ut sådana personuppgifter till några tredje parter som tillhandahåller Generator tjänster, såsom juridisk rådgivning.

11.6 Ingen underlåtenhet att tillämpa dessa villkor ska utgöra ett avstående från rätten att därefter tillämpa den bestämmelsen eller andra bestämmelser i dessa villkor. Sådant underlåtande ska inte anses utgöra något avstående av någon föregående eller efterföljande överträdelse och ska inte utgöra något fortlöpande avstående.

11.7 Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon behörig myndighet bedöms vara ogiltig eller icke-genomförbar, helt eller delvis, ska de andra bestämmelserna i dessa villkor och återstoden av bestämmelsen i fråga inte påverkas.

11.8 Detta avtal (inklusive eventuella utomobligatoriska frågor och förpliktelser som härrör från det eller är förknippat med det) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och domstolar i England och Wales har behörighet att hantera eventuella tvister (inklusive i förhållande till utomobligatoriska frågor) som uppkommer i samband med det.

11.9 Ingen person som inte är en part i avtalet har några rättigheter i samband med det.


 

14. Winter Promotion 20% OFF

14.1   20% OFF all properties subject to availability
14.2   Reservation must be made 3+ days prior to arrival date
14.3   2 nights minimum stay
14.4   Not applicable with any other promotions
14.5   Stay dates: Nov. 10th 2019 to Mar. 28th 2020